Strategisk plan

Vi har ambisjoner om å kunne gi alle elever muligheten til å yte sitt aller beste gjennom hele skoleløpet, og målsetningen er at elevene skal fullføre og bestå. Dette krever trygge og robuste elever og voksne. De ansatte på Svendstuen skole jobber systematisk med klasseledelse og inkluderende læringsmiljø for å kunne gi elevene en trygg og god skolehverdag. Et trygt skolemiljø er en forutsetning for at alle elever skal kunne yte sitt beste og få best mulig læringsutbytte. Gjennom tidligere innsats og oppfølging, både faglig og sosialt, skal våre elever oppleve en skolehverdag som både har fag og trivsel i fokus. Svendstuen skole skal bidra til at elevene har motivasjon og lærelyst når de går fra barneskolen og over i ungdomsskolen.


Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen viser at mange trives på skolen. Mobbetallene har gått ned siden høsten 2018. Skolen arbeider med kollektiv kompetanseheving i personalet for å få et tryggere og bedre skolemiljø for alle. Å sikre et godt miljø for alle elevene er skolens viktigste oppgave. I arbeidet med tidligere innsats skal vi være observante i forhold til elevers faglige og sosiale utvikling fra første dag. Vi skal bistå og hjelpe elevene slik at de utvikler seg fra der de er. Her legges grunnlaget for videre læring og utvikling. Elevene på Svendstuen skole skal oppleve mestring og utfordring i skolehverdagen, slik at elevene kan utvikle seg ut fra sine forutsetninger.


Vi skal jobbe sammen med foreldre for å inkludere alle elever i felleskapet – opplevelsen av tilhørighet i elevgruppen og det å være en betydningsfull del av fellesskapet er et viktig fokus for oss. Elevene skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse. Skolens tiltak er laget i samarbeid med tillitsvalgte og lærere. Foresatte fra FAU har fått mulighet til å kommen med innspill og kommentarer.


Vi skal i 2021 ha fokus på undervisningsplanlegging, inkluderende undervisning, læreplanarbeid og forebyggende arbeid. Ledelse og lærere skal også dette året bruke tid på å utvikle og tolke ny læreplan, i dette arbeidet skal også profesjonsfellesskapet styrkes og videreutvikles. Ny læreplan setter fokus på holdninger og verdier som Svendstuen skolen er opptatt av å leve opp til.