Strategisk plan

Vi har ambisjoner om å kunne gi alle elever muligheten til å yte sitt aller beste gjennom hele skoleløpet, og målsetningen er at elevene skal fullføre og bestå.

Dette krever trygge og robuste elever og voksne. De ansatte på Svendstuen skole jobber systematisk med klasseledelse og inkluderende læringsmiljø for å kunne gi elevene en trygg og god skolehverdag. Et trygt skolemiljø er en forutsetning for at alle elever skal kunne yte sitt beste og få best mulig læringsutbytte. Gjennom tidligere innsats og oppfølging, både faglig og sosialt, skal våre elever oppleve en skolehverdag som både har fag og trivsel i fokus. Svendstuen skole skal bidra til at elevene har motivasjon og lærelyst når de går fra barneskolen og over i ungdomsskolen.

Elevundersøkelsen viser at det er høy trivsel, men vi har også for høye mobbetall. Mobbetallene har ikke gått ned de siste årene. Trivselen har likevel økt. Skolen skal arbeide med kollektiv kompetanseheving i personalet for å få et tryggere og bedre skolemiljø for alle. Å sikre et godt miljø for alle elevene er skolens viktigste oppgave.

I arbeidet med tidligere innsats skal vi skal være observante i forhold til elevers faglige og sosiale utvikling fra første dag. Vi skal bistå og hjelpe elevene slik at de utvikler seg fra der de er. Her legges grunnlaget for videre læring og utvikling. Vi skal jobbe sammen med foreldre for å inkludere alle elever i felleskapet –

opplevelsen av tilhørighet i elevgruppen og det å være en betydningsfull del av fellesskapet er et viktig fokus for oss. Skolens tiltak er laget i samarbeid med tillitsvalgte, lærere og foresatte fra FAU. I skolens videre arbeid for et godt psykososialt miljø vil vi benytte oss av en kursrekke som går over 1,5 år. Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Vi benytter oss også av veiledere fra Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten.

Vi skal i den kommende perioden ha økt fokus på klasseledelse, inkluderende undervisning, holdningsskapende og forebyggende arbeid gjennom klassemøter og lek som metode for faglig og sosial utvikling. Vi skal gjennomføre en kollektiv kompetanseheving i personalgruppen gjennom kurs utviklet av Høgskolen i Innlandet.

Vår veileder i Læringsmiljøteamet vil støtte og veilede oss i dette arbeidet.